1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  08 ส.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8896

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.3816

  MMM-MF13.6706

  MMM-PLUS10.7683

  MSI10AI10.1155

  MSI11AI10.1065

  MSI12AI10.0644

  MSI14AI9.9838

  MSI15AI9.9831

  MSI16AI10.0358

  MSI17AI10.0069

  MSI18AI9.9963

  MSI19AI 

  MSI2AI10.8470

  MSI3AI10.8732

  MSI4AI10.6657

  MSI5AI10.5525

  MSI6AI10.5202

  MSI7AI10.4802

  MSI8AI10.2788

  MSI9AI10.1860

  MSHORTPVD10.0719

  MT2Y10.2842

  MT2Y210.3371

  MT2Y310.1603

  SMART-PLUS9.6608

  SMARTMF10.0747

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.4874

  HAPPY D58.7327

  KAF19.7017

  MBT-G22.7417

  MBT-PVD26.0073

  MBT-U26.0066

  M-FLEX5.7056

  MFX35.3388

  MIF-G7.9083

  MIF-PVD9.6810

  MIF-U9.6810

  M-INCOMEAI10.5957

  MIPLUS-G11.4414

  MPII-A8.5144

  MPII-D8.2278

  MPII-ID8.3021

  MTOP29.5210

  Q-PORT8.8552

  SPOT33S108.8259

  SPOT33S118.1144

  SPOT33S147.0988

  SPOT33S158.7113

  SI5A46.3125

  SMO5A17.3007

  SPOT33S77.9033

  SPOT33S88.1344

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5299

  BMBF3.9443

  DE-15.9295

  MDIVA-A11.7456

  MDIVA-D10.8298

  MDIVA-ID10.9788

  HIDIVMF10.2480

  HIDIVPLUSG12.3478

  HIDIVPLUSPVD12.3480

  HIDIVPLUSUNIT12.3487

  HI-DIV8.2178

  M-ACTIVE17.3403

  MAMF32.9710

  M-MEGA-A9.1720

  M-MEGA-D8.8122

  M-FOCUS14.3484

  MGMF11.3166

  MIFMF12.6756

  M-MIDSMALL-A16.2840

  M-MIDSMALL-D15.2909

  M-MIDSMALL-PVD16.2838

  M-S5022.8029

  MS50MF9.0581

  M-SELECTCG6.9869

  MIDSMALLMF13.8576

  MVMF23.0040

  RPF225.5499

  RRF16.9257

  SAN18.3905

  SCDF0.8603

  SCIF2.9128

  SCIF21.8409

  SF416.8737

  SF544.1429

  SF74.2601

  SF82.0403

  SSB125.8883

  STD3.8346

  STD24.2167

  TNP40.5453

  TS1.8926

  UNF14.7024

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.5480

  I-GOLDRMF12.6150

  M-BOND13.2799

  M-CR12.4864

  M-FIX14.2919

  MGFRMF9.9814

  M-PROP RMF9.8204

  MRENEWRMF8.4832

  MMF-RMF12.9080

  M-TWSUK RMF11.1668

  M-VALUE77.4434

  M-S50 RMF9.0476

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF32.9695

  MGLTF11.0584

  MIFLTF12.4830

  MVLTF22.4010

  HIDIVLTF10.2476

  MIDSMALLLTF13.3005

  MS50LTF9.0573

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF10.1107

  MGFSSF11.7810

  MIFSSF12.7483

  MIPLUS-SSF11.4414

  MMGOVSSF11.8895

  MMM-SSF13.6699

  M-MIDSMALL-SSF16.0183

  MPDIVSSF11.7688

  MRENEW-SSF11.4653

  MTF-SSFX12.2663

  MTF-SSF12.4421

  MTQ-SSFX10.8547

  MTQ-SSF10.8434

  MVSSF23.1735

  SMARTSSF10.1182

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.2522

  I-207.1544

  I-ASEAN STAR 104.0420

  I-CHIC12.8903

  I-DEVELOP10.1103

  I-EMERGING 10S26.8122

  I-GOLD7S27.9275

  I-GOLD7S38.2530

  I-GOLD16.6982

  I-OIL4.0418

  IREITG10.3222

  IREITPVD10.8369

  I-SMART9.5180

  MATECH-A11.7644

  MATECH-D10.4907

  MATECH-IA11.0158

  MATECH-PVD11.7655

  MCANN2.9674

  MCBOND9.2889

  MCHEVO7.2913

  MCHINAGA10.3258

  MCHINAGD 9.7736

  MCHINAIA10.0136

  MCHINAPVD10.3275

  MCONT8.5367

  MCONVERT8.2983

  MD8M17.9732

  M-EDGE8.5441

  M-EM6.1659

  M-EUBANK9.5108

  MEURO9.7842

  MFTECH4.1834

  MGAG10.2488

  MGAI10.2490

  MGAPVD10.2489

  MGFGA12.0448

  MGFGD 10.8513

  MGFIA11.4681

  MGFPVD12.0453

  MGMVOL9.2083

  M-GOT17.0539

  MGS5.6286

  MGTECH8.0969

  MHEALTH10.4198

  MINFRA10.0425

  M-META6.4994

  MRENEW-A11.7618

  MRENEW-D11.3459

  MRENEW-IA11.4986

  MRENEW-PVD11.7628

  M-SUKUK10.2706

  M-MULTI-A11.1849

  M-MULTI-D10.4458

  M-VI10.6362

  MVIET8.5274

  M-SMART INCOME-AC10.0600

  M-SMART INCOME-AR10.0546

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.2858

  MPDIVPVD11.8183

  MPDIVUNIT11.8580

  M-PROPERTY28.1479

  31 มี.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3877

  MNIT5.0405

  MNIT28.9467

  MNRF8.0309

  M-STOR10.4402

  HPF9.3221

  MIT8.8407

  M-PAT5.3101

  TFFIF11.6598