1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  24 มิ.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8879

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.2897

  MMM-MF13.6677

  MMM-PLUS10.7563

  MSI10AI10.1144

  MSI11AI10.1010

  MSI12AI10.0586

  MSI14AI9.9684

  MSI15AI9.9737

  MSI16AI10.0137

  MSI2AI10.8390

  MSI3AI10.8366

  MSI4AI10.6440

  MSI5AI10.5340

  MSI6AI10.5316

  MSI7AI10.4731

  MSI8AI10.2765

  MSI9AI10.1683

  MSHORTPVD10.0679

  MT2Y10.2793

  MT2Y210.3261

  MT2Y310.1614

  SMART-PLUS9.6902

  SMARTMF10.0199

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.3392

  HAPPY D58.6519

  KAF19.5546

  MBT-G22.4378

  MBT-PVD25.6598

  MBT-U25.6591

  M-FLEX5.4370

  MFX34.9079

  MIF-G7.6472

  MIF-PVD9.3613

  MIF-U9.3613

  M-INCOMEAI10.4222

  MIPLUS-G11.2240

  MPII-A8.1735

  MPII-D7.8982

  MPII-ID7.9671

  MTOP29.3721

  Q-PORT8.6864

  SPOT33S108.8135

  SPOT33S118.2051

  SPOT33S147.1757

  SPOT33S158.6980

  SI5A46.0241

  SMO5A17.1637

  SPOT33S77.9918

  SPOT33S88.2273

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.4761

  BMBF3.8836

  DE-15.8392

  MDIVA-A11.6339

  MDIVA-D10.7268

  MDIVA-ID10.8708

  HIDIVMF9.9944

  HIDIVPLUSG12.0335

  HIDIVPLUSPVD12.0337

  HIDIVPLUSUNIT12.0344

  HI-DIV8.0192

  M-ACTIVE17.0958

  MAMF32.3952

  M-MEGA-A8.8951

  M-MEGA-D8.5474

  M-FOCUS14.1216

  MGMF11.0421

  MIFMF12.2402

  M-MIDSMALL-A16.4607

  M-MIDSMALL-D15.4568

  M-MIDSMALL-PVD16.4605

  M-S5022.1451

  MS50MF8.7985

  M-SELECTCG6.8667

  MIDSMALLMF14.0145

  MVMF22.6607

  RPF225.1293

  RRF16.8190

  SAN18.1027

  SCDF0.8454

  SCIF2.8769

  SCIF21.8236

  SF416.6231

  SF543.4487

  SF74.1936

  SF82.0088

  SSB123.8437

  STD3.7752

  STD24.1503

  TNP39.9083

  TS1.8641

  UNF14.4812

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.2846

  I-GOLDRMF12.9562

  M-BOND13.2259

  M-CR12.5194

  M-FIX14.2399

  MGFRMF8.9045

  M-PROP RMF9.5319

  MRENEWRMF7.5578

  MMF-RMF12.9079

  M-TWSUK RMF11.0885

  M-VALUE76.3309

  M-S50 RMF8.7873

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF32.3939

  MGLTF10.7901

  MIFLTF12.0543

  MVLTF22.0664

  HIDIVLTF9.9940

  MIDSMALLLTF13.4511

  MS50LTF8.7977

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF10.3696

  MGFSSF10.5126

  MIFSSF12.3105

  MIPLUS-SSF11.2240

  MMGOVSSF11.8878

  MMM-SSF13.6670

  M-MIDSMALL-SSF16.1922

  MPDIVSSF11.4128

  MRENEW-SSF10.1785

  MTF-SSFX12.0469

  MTF-SSF12.2195

  MTQ-SSFX10.6689

  MTQ-SSF10.6577

  MVSSF22.8274

  SMARTSSF10.0632

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.5054

  I-206.8581

  I-ASEAN STAR 103.9592

  I-CHIC11.5573

  I-DEVELOP9.5765

  I-EMERGING 10S26.6567

  I-GOLD7S28.2003

  I-GOLD7S38.5421

  I-GOLD17.1304

  I-OIL4.4760

  IREITG9.7038

  IREITPVD10.1877

  I-SMART9.2610

  MATECH-A11.3873

  MATECH-D10.1544

  MATECH-IA10.6953

  MATECH-PVD11.3884

  MCANN2.8655

  MCBOND9.3726

  MCHEVO7.4613

  MCHINAGA10.5902

  MCHINAGD 10.2220

  MCHINAIA10.3755

  MCHINAPVD10.5920

  MCONT7.4971

  MCONVERT7.8417

  MD8M17.3700

  M-EDGE7.6087

  M-EM5.9798

  M-EUBANK9.2957

  MEURO8.8818

  MFTECH3.6307

  MGAG9.5445

  MGAPVD9.5446

  MGFGA10.7480

  MGFGD 9.6830

  MGFIA10.2449

  MGFPVD10.7484

  MGMVOL8.8454

  M-GOT16.6777

  MGS5.2665

  MGTECH7.0504

  MHEALTH10.1162

  M-META5.6893

  MRENEW-A10.4417

  MRENEW-D10.0726

  MRENEW-IA10.2084

  MRENEW-PVD10.4426

  M-SUKUK10.1961

  M-MULTI-A10.7357

  M-MULTI-D10.0263

  M-VI10.2746

  MVIET8.0126

  M-SMART INCOME-AC9.9503

  M-SMART INCOME-AR9.9450

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.0644

  MPDIVPVD11.4607

  MPDIVUNIT11.4992

  M-PROPERTY27.3340

  31 มี.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3877

  MNIT5.0405

  MNIT28.9467

  MNRF8.0309

  M-STOR10.4402

  HPF9.3221

  MIT8.8407

  M-PAT5.3101

  TFFIF11.6598