1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  30 ก.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8922

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.3150

  MMM-MF13.6735

  MMM-PLUS10.7832

  MSI10AI10.1597

  MSI11AI10.1626

  MSI12AI10.1131

  MSI14AI10.0385

  MSI15AI10.0004

  MSI16AI10.0388

  MSI17AI10.0272

  MSI18AI10.0117

  MSI19AI10.0106

  MSI20AI10.0049

  MSI21AI 

  MSI5AI10.5862

  MSI6AI10.5359

  MSI7AI10.4990

  MSI8AI10.2965

  MSHORTPVD10.0805

  MT2Y10.2888

  MT2Y210.3632

  MT2Y310.1815

  SMART-PLUS9.6146

  SMARTMF10.0403

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM15.9488

  HAPPY D58.6608

  KAF19.6027

  MBT-G22.6471

  MBT-PVD25.8991

  MBT-U25.8984

  M-FLEX5.2407

  MFX35.0023

  MIF-G7.7968

  MIF-PVD9.5446

  MIF-U9.5445

  M-INCOMEAI10.0992

  MIPLUS-G11.4702

  MPII-A7.7903

  MPII-D7.5270

  MPII-ID7.5981

  MTOP29.4676

  MTOP39.6733

  Q-PORT8.6503

  SPOT33S108.6836

  SPOT33S117.8625

  SPOT33S146.8724

  SPOT33S158.5719

  SI5A45.7313

  SMO5A16.6257

  SPOT33S77.6594

  SPOT33S87.8801

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.3866

  BMBF3.8590

  DE-15.7985

  MDIVA-A11.5849

  MDIVA-D10.6816

  MDIVA-ID10.8313

  HIDIVMF9.9943

  HIDIVPLUSG12.0240

  HIDIVPLUSPVD12.0243

  HIDIVPLUSUNIT12.0250

  HI-DIV8.0062

  M-ACTIVE17.2003

  MAMF32.3451

  M-MEGA-A9.0235

  M-MEGA-D8.6697

  M-FOCUS14.2758

  MGMF10.9263

  MIFMF12.4830

  M-MIDSMALL-A16.2075

  M-MIDSMALL-D15.2191

  M-MIDSMALL-PVD16.2074

  M-S5022.4306

  MS50MF8.9080

  M-SELECTCG6.9442

  MIDSMALLMF13.7981

  MVMF22.4940

  RPF225.0131

  RRF16.7738

  SAN17.9988

  SCDF0.8429

  SCIF2.8412

  SCIF21.7891

  SF416.5031

  SF543.2117

  SF74.1675

  SF81.9944

  SSB123.4648

  STD3.5773

  STD23.9384

  TNP39.6917

  TS1.8489

  UNF14.3768

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.2846

  I-GOLDRMF11.6301

  M-BOND13.2482

  M-CR12.5478

  M-FIX14.2618

  MGFRMF8.5166

  M-PROP RMF9.6150

  MRENEWRMF7.2706

  MMF-RMF12.9094

  M-TWSUK RMF11.1189

  M-VALUE75.7089

  M-S50 RMF8.8984

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF32.3439

  MGLTF10.6750

  MIFLTF12.2933

  MVLTF21.9046

  HIDIVLTF9.9940

  MIDSMALLLTF13.2433

  MS50LTF8.9072

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF8.6401

  MGFSSF10.0402

  MHEALTHSSF9.6369

  MIFSSF12.5546

  MIPLUS-SSF11.4706

  MMGOVSSF11.8921

  MMM-SSF13.6727

  M-MIDSMALL-SSF15.9431

  MPDIVSSF11.5445

  MRENEW-SSF9.5917

  MTF-SSFX12.0293

  MTF-SSF12.2017

  MTQ-SSFX10.6468

  MTQ-SSF10.6356

  MVSSF22.6600

  SMARTSSF10.0837

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.1564

  I-206.1316

  I-ASEAN STAR 104.0985

  I-CHIC11.8918

  I-DEVELOP8.9850

  I-EMERGING 10S26.1525

  I-GOLD7S27.4702

  I-GOLD7S37.7797

  I-GOLD15.3874

  I-OIL3.8583

  IREITG8.5976

  IREITPVD9.0263

  I-SMART9.1067

  MATECH-A10.0501

  MATECH-D8.9621

  MATECH-IA9.4077

  MATECH-PVD10.0511

  MCANN2.4944

  MCBOND9.2043

  MCHEVO6.5698

  MCHINAGA8.8240

  MCHINAGD 8.3521

  MCHINAIA8.5575

  MCHINAPVD8.8254

  MCONT7.1371

  MCONVERT7.7781

  MD8M16.7943

  M-EDGE7.4436

  M-EM5.3917

  M-EUBANK8.5320

  MEURO8.4914

  MFTECH3.4519

  MGAG9.0939

  MGAI9.0941

  MGAPVD9.0940

  MGFGA10.2650

  MGFGD 9.2478

  MGFIA9.7824

  MGFPVD10.2654

  MGMVOL8.4391

  M-GOT16.2995

  MGS5.0547

  MGTECH6.6674

  MHEALTHG9.6367

  MHEALTHPVD9.6367

  MINFRA9.0864

  M-META4.9761

  MRENEW-A10.0612

  MRENEW-D9.4895

  MRENEW-IA9.7000

  MRENEW-PVD10.0621

  M-SUKUK10.0428

  M-MULTI-A10.1832

  M-MULTI-D9.5102

  M-VI9.5519

  MVIET7.6299

  M-SMART INCOME-AC9.5648

  M-SMART INCOME-AR9.5597

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.0707

  MPDIVPVD11.5931

  MPDIVUNIT11.6320

  M-PROPERTY27.6407

  30 มิ.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3993

  MNIT5.0496

  MNIT28.9356

  MNRF8.0367

  M-STOR10.4171

  HPF9.3273

  MIT8.6116

  M-PAT5.3077

  TFFIF11.6650