1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  30 พ.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.9031

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.4710

  MMM-MF13.6834

  MMM-PLUS10.8053

  MSI10AI10.1876

  MSI11AI10.1957

  MSI12AI10.1484

  MSI14AI10.0791

  MSI15AI10.0536

  MSI16AI10.0921

  MSI17AI10.0879

  MSI18AI10.0728

  MSI19AI10.0728

  MSI20AI10.0497

  MSI21AI10.0239

  MSI22AI 

  MSI5AI10.6161

  MSI6AI10.5541

  MSI7AI10.5176

  MSI8AI10.3175

  MSHORTPVD10.0939

  MT2Y210.3864

  MT2Y310.2033

  SMART-PLUS9.5393

  SMARTMF10.1252

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.3407

  HAPPY D58.8089

  KAF19.8094

  MBT-G23.1827

  MBT-PVD26.5116

  MBT-U26.5109

  MDSHARC1YA10.0015

  M-FLEX5.8169

  MFX35.7441

  MIF-G8.0860

  MIF-PVD9.8985

  MIF-U9.8984

  M-INCOMEAI10.5111

  MIPLUS-G11.6523

  MPII-A7.8258

  MPII-D7.5607

  MPII-ID7.6357

  MTOP29.6836

  MTOP39.9251

  Q-PORT8.8682

  SPOT33S108.8504

  SPOT33S117.9665

  SPOT33S146.9669

  SPOT33S158.7494

  SI5A46.0005

  SMO5A17.0374

  SPOT33S77.7597

  SPOT33S87.9829

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5154

  BMBF4.0086

  DE-16.0237

  MDIVA-A11.3316

  MDIVA-D10.2373

  MDIVA-ID10.4682

  HIDIVMF10.4637

  HIDIVPLUSG12.5220

  HIDIVPLUSPVD12.5223

  HIDIVPLUSUNIT12.5230

  HI-DIV8.3705

  M-ACTIVE17.5533

  MAMF33.5513

  M-MEGA-A9.3382

  M-MEGA-D8.9754

  M-FOCUS14.5921

  MGMF11.2723

  MIFMF12.9706

  M-MIDSMALL-A16.6287

  M-MIDSMALL-D15.6145

  M-MIDSMALL-PVD16.6285

  M-S5023.3478

  MS50MF9.2719

  M-SELECTCG7.2120

  MIDSMALLMF13.8797

  MVMF23.3574

  RPF225.9917

  RRF17.0363

  SAN18.6996

  SCDF0.8727

  SCIF2.9477

  SCIF21.8488

  SF417.1289

  SF544.9043

  SF74.3310

  SF82.0723

  SSB128.1761

  STD3.7169

  STD24.0919

  TNP41.2432

  TS1.8859

  UNF14.9217

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.7489

  I-GOLDRMF12.2149

  M-BOND13.3054

  M-CR12.5513

  M-FIX14.3199

  MGFRMF9.2610

  MHEALTHRMF10.3229

  M-PROP RMF9.5292

  MRENEWRMF8.4757

  MMF-RMF12.9189

  M-TWSUK RMF11.2328

  M-VALUE78.5574

  M-S50 RMF9.2619

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF33.5501

  MGLTF11.0122

  MIFLTF12.7735

  MVLTF22.7456

  HIDIVLTF10.4626

  MIDSMALLLTF13.3255

  MS50LTF9.2710

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF8.1809

  MGFSSF10.9116

  MHEALTHSSF10.5819

  MIFSSF13.0450

  MIPLUS-SSF11.6529

  MMGOVSSF11.9029

  MMM-SSF13.6825

  M-MIDSMALL-SSF16.3574

  MPDIVSSF11.3331

  MRENEW-SSF11.2047

  MTF-SSFX12.6889

  MTF-SSF12.8708

  MTQ-SSFX11.0264

  MTQ-SSF11.0149

  MVSSF23.5301

  SMARTSSF10.1689

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.2139

  I-206.7473

  I-ASEAN STAR 103.9372

  I-CHIC12.5329

  I-DEVELOP10.0002

  I-EMERGING 10S26.6228

  I-GOLD7S27.7307

  I-GOLD7S38.0497

  I-GOLD16.1467

  I-OIL3.9163

  IREITG8.9602

  IREITPVD9.4070

  I-SMART9.0967

  M-ASIA 

  MATECH-A11.2095

  MATECH-D9.9959

  MATECH-IA10.4943

  MATECH-PVD11.2106

  MCANN2.8136

  MCBOND9.0204

  MCHEVO6.7144

  MCHINAGA8.3549

  MCHINAGD 7.9081

  MCHINAIA8.1028

  MCHINAPVD8.3564

  MCONT7.4755

  MCONVERT7.9750

  MD8M16.9020

  M-EDGE8.3318

  M-EM5.9238

  M-EUBANK10.2234

  MEURO9.7141

  MFTECH3.5156

  MGAG9.7878

  MGAI9.7880

  MGAPVD9.7879

  MGFGA11.1560

  MGFGD 10.0505

  MGFIA10.6356

  MGFPVD11.1564

  MGMVOL9.0320

  M-GOT16.7191

  MGS5.6323

  MGTECH6.6098

  MHEALTHG10.5818

  MHEALTHPVD10.5818

  MINFRA9.5484

  M-META4.9302

  MRENEW-A11.7533

  MRENEW-D11.0854

  MRENEW-IA11.3334

  MRENEW-PVD11.7543

  M-SUKUK9.9905

  M-MULTI-A10.8259

  M-MULTI-D10.1105

  M-VI10.4781

  MVIET6.2351

  M-SMART INCOME-AC9.9149

  M-SMART INCOME-AR9.8970

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF10.8630

  MPDIVPVD11.3812

  MPDIVUNIT11.5404

  M-PROPERTY27.3937

  30 ก.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4561

  MNIT5.0470

  MNIT28.9332

  MNRF8.0325

  M-STOR10.4138

  HPF9.3263

  MIT3.8632

  M-PAT6.2299

  TFFIF11.7109